Nautic Services & Consultancy B.V.


Vijf Werelddelen 69
Unit 1.30
3071 PS Rotterdam (NL)

+31 (0)85 0479357

info@nsc-bv.nl
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Nautic Services & Consultancy B.V.

Afdeling Consultancy.


Artikel 1.
Soorten van consultancy.
Wij onderscheiden 4 manieren voor het verlenen van consultancy:


*Telefonisch;
*Schriftelijk;
*Mondeling (persoonlijk gesprek);
*Op locatie.

Artikel 2.
1. Alleen aanvragen per telefoon, e-mail of via de website, worden in behandeling genomen.
2. Aanvragen dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend. Door invulling van, en het versturen van de opdrachtbevestiging verklaart cliënt akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.

Artikel 3.
Tarief. Wij hanteren een uurtarief van € 95,= /€ 130,=ex BTW met een minimum van 1 uur.
Voor een consult op locatie bedraagt de vergoeding, naast het hierboven vermelde uurtarief, een km vergoeding van € 0,50/km.

Artikel 4.
Annulering. Indien een reeds geplaatst verzoek voor consultancy wordt geannuleerd, alvorens wij aan de opdracht zijn begonnen, zijn wij genoodzaakt eenmaal het uurtarief á € 95,-bruto/ex BTW in rekening te brengen. Zijn wij echter reeds begonnen aan de opdracht, dan zullen de tot dan toe gewerkte uren m.b.t. de geannuleerde opdracht in rekening worden gebracht.
 

Artikel 5.
Betalingen. Wij factureren per e-mail. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij de overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 14 dagen, berekenen wij een kredietrente van 2%. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 28 dagen, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt. 

Alle door Nautic Services & Consultancy B.V. geplaatste foto’s/opgestelde c.q. ontwikkelde documenten/formats zoals: facturen, briefpapier, modelovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, managementovereenkomsten en contracten vallen onder het juridisch eigendom van Nautic Services & Consultancy B.V. Het is dus niet toegestaan een exemplaar van de hierboven genoemde documenten te delen/verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de directie van Nautic Services & Consultancy B.V.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid. Nautic Services & Consultancy B.V. aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, welke al dan niet voortvloeien uit het geven van gevraagd en verleend advies.

Artikel 7.
Inzake nieuwe AVG wetgeving verwijzen wij u graag naar de publicatie in deze, op onze website. Tevens ligt de privacy verklaring ter inzage op ons kantoor.

Artikel 8.
1. Deze algemene voorwaarden maken als bijlage, onderdeel uit van de opdrachtbevestiging. Door het insturen/ondertekenen van de opdrachtbevestiging, verklaard cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaard tevens hiermee akkoord te zijn.

 

 

 

Op alle door Nautic Services & Consultancy B.V. geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze worden op verzoek aan u toegezonden en worden standaard meegestuurd met de opdrachtbevestiging. Tevens staan onze algemene voorwaarden op onze website: www.nsc-bv.nl