Nautic Services & Consultancy B.V.


Vijf Werelddelen 69
Unit 1.30
3071 PS Rotterdam (NL)

+31 (0)85 0479357

info@nsc-bv.nl
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Nautic Services & Consultancy B.V. 
 
Afdeling Nautic Services. 
 
Artikel 1. 
Alleen aanvragen per telefoon, e-mail of via onze website worden in behandeling genomen. 
 
Artikel 2.  
Wij hanteren bij boekingen een minimum van één kalenderdag. Aanvragen dienen bij voorkeur per 
e-mail te worden ingediend. Door invulling van, en het versturen van de opdrachtbevestiging verklaart cliënt akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 3. 
Het tarief bedraagt € N.T.B. bruto/ex BTW per kalenderdag (inclusief reisuren binnen de blokperiode). Km. Vergoeding; Wij hanteren een km vergoeding van € 0,50/km ex BTW. 
Maximaal wordt er 14 uur per etmaal gewerkt (incl. reistijd). 
 
Artikel 4. 
Indien een reeds geplaatste opdracht wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt 40% van de waarde van de opdracht in rekening te brengen. Alleen annuleringen per e-mail worden geaccepteerd. Bij annuleringen die gedaan worden in het tijdvak minder dan 24 uur voor de gewenste aankomst aan boord, zal 100% van de waarde van de opdracht in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 5. 
Wij factureren per e-mail. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 
Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 14 dagen, berekenen wij een kredietrente van 2%. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 28 dagen, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de cliënt.  
 

Artikel 6.  
Alle door Nautic Services & Consultancy B.V. geplaatste foto’s/opgestelde c.q. ontwikkelde documenten/formats zoals: facturen, briefpapier, modelovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, managementovereenkomsten en contracten alsmede het bedrijfslogo, vallen onder het juridisch eigendom van Nautic Services & Consultancy B.V. Het is dus niet toegestaan een exemplaar van de hierboven genoemde documenten/formats te delen/verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de directie van Nautic Services & Consultancy B.V. 
 
Artikel 7. 
Nautic Services & Consultancy B.V. aanvaard op geen enkele wijze, aansprakelijkheid voor schade/vertragingen in het transport ontstaan door welke oorzaak dan ook.  
Tevens dienen alle, door onze bemiddeling, gedetacheerde/uitgezonden arbeidskrachten, te vallen onder de P&I verzekering van het schip. 
 
Artikel 8. 
Het is de klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Nautic Services & Consultancy B.V. een bij Nautic Services & Consultancy B.V. in loondienst zijnde werknemer, na afloop van de via de opdrachtbevestiging c.q. betaling van enig factuur, waardoor men zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden c.q. overeengekomen duur van de detachering, direct, dan wel indirect in loondienst te nemen, cq te plaatsen op één der schepen die in eigendom, dan wel in management beheer zijn bij de klant. Deze bepaling geldt voor de duur van 2 jaar nadat het dienstverband tussen Nautic Services & Consultancy B.V. en desbetreffende werknemer is beëindigd. Bij overtreding van dit artikel, geldt een éénmalige financiële sanctie ten bedrage van 2x het bruto maandsalaris ex BTW van desbetreffende werknemer. Welke prompt voldaan dient te worden.

  

Artikel 9. 
Inzake de nieuwe AVG wetgeving verwijzen wij u graag naar de publicatie in deze, op onze website. Tevens ligt de privacy verklaring ter inzage op ons kantoor. 
 
Artikel 10. 
Deze algemene voorwaarden maken als bijlage, onderdeel uit van de opdrachtbevestiging. 
Door het versturen/ondertekenen van de opdrachtbevestiging, verklaard cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaard tevens hiermee akkoord te zijn. 

 

 

 

Op alle door Nautic Services & Consultancy B.V. geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze worden op verzoek aan u toegezonden en worden standaard meegestuurd met de opdrachtbevestiging. Tevens staan onze algemene voorwaarden op onze website: www.nsc-bv.nl